گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه شهریور سال 1399
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 750 80.34 384.88 11196.57 51.3% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 14000 1230 4520 277819 32.3% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 1528 7884 545379 27.2% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1528 7884 545379 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 0 1698 460956 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 5872 1566743 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3357 186 1322 39.4% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 0 38 1333 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-