ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 750 70.88 304.54 11116.23 40.6% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 14000 687 3290 276589 23.5% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 1451 6356 543851 21.9% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1451 6356 543851 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1400 1698 460956 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 4886 5872 1566743 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3357 174 1137 _ 33.9% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 32 38 1333 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-