یفنام فعالیتواحدبرنامه سالعملکرددرصد پیشرفتملاحظات
ماه جاریسال جاریتا کنونسالجاری
1شبکه گذاریکیلومتر75077.44233.6611045.3531.2%-
2اجرای خطوط انتقالکیلومتر-0.000.00349.08--
3عملیات تزریق گاز در خطوط انتقالکیلومتر-0.000.00348.60--
4نصب انشعاباتعدد14000701260327590218.6%-
5پذیرش اشتراکمشترک290001708490554240016.9%-
6تعداد مصرف کنندگانمورد-17084905542400--
7تعداد خانوار تحت پوششخانوار-247298459556--
8تعداد جمعیت تحت پوششنفر-8179861561857--
9گاز مصرفیمیلیون متر مکعب3357182.3962.32_28.7%-
10شهرهای بهره برداری شده0031تعداد کل شهرها: 32
11روستاهای بهره برداری شده461302تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-