ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 750 92.75 156.22 10967.92 20.8% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 14000 751 1902 275201 13.6% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 1376 3197 540692 11% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1376 3197 540692 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 051 459309 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0169 1561040 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3357 196 780 _ 23.2% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 02 1298 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-