ردیفنام فعالیتواحدبرنامه سالعملکرددرصد پیشرفتملاحظات
ماه جاریسال جاریتا کنونسالجاری
1شبکه گذاریکیلومتر75054.0963.4710875.168.5%-
2اجرای خطوط انتقالکیلومتر-0.000.00349.08--
3عملیات تزریق گاز در خطوط انتقالکیلومتر-0.000.00348.60--
4نصب انشعاباتعدد1400096011512744508.2%-
5پذیرش اشتراکمشترک29000150618215393166.3%-
6تعداد مصرف کنندگانمورد-15061821539316--
7تعداد خانوار تحت پوششخانوار-5151459309--
8تعداد جمعیت تحت پوششنفر-1691691561040--
9گاز مصرفیمیلیون متر مکعب3357271584_17.4%-
10شهرهای بهره برداری شده0031تعداد کل شهرها: 32
11روستاهای بهره برداری شده221298تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-