ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 801 9.38 9.38 10821.08 1.2% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 0.5 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 11640 191 191 273490 1.6% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 24650 315 315 537810 1.3% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 315 315 537810 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار 23000 0 0 459258 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 0 1560871 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3500 313 313 _ 8.9% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 0 0 1296 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-