ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 882 33.57 848.74 10777.59 96.2% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 11000 688 7795 272733 70.9% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 2011 17959 534564 61.9% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 2011 17959 534564 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2277 5152 459258 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 8196 18164 1560871 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3440 379 2693 _ 78.3% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 56 128 1296 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-