ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 882 33.15 815.17 10744.01 92.4% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 11000 669 7107 272045 64.6% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 2588 17086 533691 58.9% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 2588 17086 533691 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 268 2875 457012 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 932 9968 1552675 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3440 357.6 2313.00 _ 67.3% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 8 72 1241 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-