ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 750 127.71 425.78 10354.628 56.8% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 14000 574 2274 267212 16.2% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 1303 5700 522305 19.7% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1303 5700 522305 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1700 1864 456001 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 5804 6467 1549174 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3440 156.7 1025.36 _ 29.8% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 40 44 1213 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-