عملکرد اردیبهشت ماه 1398

گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه اردیبهشت سال 1398
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 750 59.53 80.58 10009.42 10.7% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 14000 342 624 265562 4.5% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 1191 1754 518359 6.0% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1191 1754 518359 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 71 147 454344 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 280 582 1543468 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3357 235.3 522.23 _ 15.6% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 2 3 1174 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-