گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه فروردین سال 1398
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر - 21.05 21.05 9949.89 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 282 282 265220 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک - 563 563 517168 _ -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 563 563 517168 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 76 76 454273 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 302 302 1543188 _ -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب - 286.91 286.91 _ _ -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 1 1 1172 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-