گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه اسفند سال 1397
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 600 35.32 474.67 9928.84 79.1% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 11000 771 8935 264938 81.2% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 27000 1854 25095 516605 92.9% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1854 25095 516605 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 0 3840 454197 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 13272 1542886 _ -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3300 310.060 2949.51 _ 89.4% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 0 47 1171 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-