شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 1-1401) جهت برگزاری چهار مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: سه‌شنبه, 16 فروردین 1401 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 23 فروردین 1401 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 6 اردیبهشت 1401 (ساعت 19:00)

   فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 1-1401) جهت برگزاری چهار مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان

     شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

 

1-         نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-       موضوع مناقصات :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مدت اجرای کار

( ماه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

گازرسانی به مجتمع روستایی کوله بیان بصورت C

شامل اجرای گازرسانی به روستاهای  کوله بیان، محمد آباد خرزه، بایه، اردوگاه کریم آباد، بای تمر دهگلان و حسین آباد الاخان ، چهارگاه از توابع  شهرستان قروه

12

24.1

121

2001091688000001

2

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده بصورت C

در سطح شهرستان مریوان

12

5

500

2001091688000002

3

گازرسانی به مجتمع روستایی تاژبان بانه بصورت C

کله بز، واژه، کوخ نمام، برده رش، سپیداره، سالوک سفلی، گوئیل، تاژبان، چروش، کوخ سرماش، کوخ کاک احمد، موچه و کوخ کانی ابراهیم

12

30

172

2001091688000003

4

گازرسانی به مجتمع روستایی گرماب بانه بصورت C

ندر، کانی گلی، کانی سیب پشت آربابا، سیسارک، گرماب، سربرد، نیروان، سوره بان و کوخ عصرآباد

12

28

168

2001091688000004

3-        پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-        شرایط اولیه متقاضیان :

     1-4- داشتن شخصیت حقوقی        

   2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه کشور   

    3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

    4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی      

   5-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

    6-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر          

    7-4- حسن سابقه      

   8-4-  توان مالی و پشتیبانی

5-         نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز سه شنبه تاریخ  1401/01/16  ساعت 8  می باشد.   

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه تاریخ 1401/01/23  ساعت 19 می باشد.  

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه تاریخ  1401/02/06   ساعت 19  می باشد.    

7-        اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-        جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-         داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                                                                        

 

A+ A-