شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 27 -1401) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: دوشنبه, 8 اسفند 1401 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: یکشنبه, 14 اسفند 1401 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: یکشنبه, 28 اسفند 1401 (ساعت 19:00)

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-   نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2- موضوع مناقصه :

ردیف

عنوان پروژه

شرح موضوع

مدت اجرای کار

( ماه)

خودرو پژو پارس/سمند دستگاه

خودرو شاسی بلند جفت دیفرانسیل /دستگاه

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

خدمات حمل و نقل

شامل تامین 10دستگاه خودرو پژو پارس/سمند ترجیحا دوگانه سوز مدل 98 به بالا با راننده و سوخت مصرفی و 15دستگاه خودرو شاسی بلند جفت دیفرانسیل ترجیا مدل 98 به بالا با راننده و سوخت مصرفی و تردد درون و برون شهری در سطح استان و کشور جهت استفاده در پروژه های گازرسانی  

12 ماه

10    ده

15 پانزده

2001091688000115

3-               پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-  شرایط اولیه متقاضیان :

4-1داشتن گواهینامه صلاحیت معتبر از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات حمل و نقل.

 4-2- داشتن ظرفیت کاری خالی ارجاع کار متناسب با رشته کاری.   

4-3- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.

4-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ.

4-5- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر.

4-6- حسن سابقه                4-7- توان مالی و پشتیبانی.

5-   نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

     6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

6-1تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز دوشنبه  تاریخ 08/12/1401ساعت 08:00 می باشد.

6-2 مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روزیک شنبه تاریخ  14/12/1401 ساعت 19:00 می باشد.

6-3 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز یکشنبه تاریخ   28/12/1401 ساعت 19:00 می باشد.     

7-  اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-   جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 31943149-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.                   9-داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی

توضیح : این آگهی در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( شانا )به آدرس www.shana.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir درج گردیده است.

                                                                                                                                           روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-