شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

مزایده فروش 5 پنج دستگاه خودرو سواری
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 12 شهریور 1401 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 19 شهریور 1401 (ساعت 8:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: شنبه, 2 مهر 1401 (ساعت 8:00)

             شماره فراخوان در سامانه ستاد : 1001091688000001

شرکت گاز استان کردستان ( سهامی خاص ) در نظر دارد  فروش 5 پنج دستگاه خودرو سواری  را به شرح جدول ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ( www.setadiran.ir  ) از طریق مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش برساند .

1-شرح مختصر ازموضوع مزایده :

ردیف

نوع خودرو

مدل

رنگ

نوع سوخت

محل بازدید

زمان بازدید

1

سمند ال ایکس

1385

خاکستری متالیک

بنزینی

سنندج میدان جهاد ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

20/06/1401 لغایت 30/06/1401 به غیر از روزهای پنج شنبه و جمعه و تعطیلات رسمی از ساعت 09:00         الی 12:00می باشد.

2

پژو سواری405G.L.X

1385

نقره ای متالیک

دوگانه سوز

3

پژو روا

1387

مشکی متالیک

دوگانه سوز

4

سمندایکس 7

1387

نقره ای متالیک

دوگانه سوز

5

سمند LX  EF7

1393

سفید روغنی

دوگانه سوز

2-شرایط و مدارک لازم جهت شرکت در مزایده :

1-2 اشخاص حقوقی : ارائه مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه شرکت ،آخرین آگهی تغییرات ، گواهی صاحبان امضای مجاز ، کد پستی ، شناسه ملی و تکمیل تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی،آدرس دقیق پستی ،تلفن ثابت و نمابر.

2-2 اشخاص حقیقی : داشتن سن قانونی (18 سال تمام ) به همراه کد ملی وآدرس ( ارائه کپی کارت ملی یا شناسنامه ، گواهی کسب ، کد پستی ) ارائه گواهی صحت امضاء از دفترخانه اسناد رسمی و تکمیل تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی. آدرس دقیق پستی ،تلفن ثابت و نمابر.

3-برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه فرایند مزایده اعم از دریافت اسناد مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات واعلام به برنده صرفاً در بستر سامانه مذکور امکان پذیر است .

1-3   تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه تاریخ 1401/06/12 ساعت 08:00 می باشد.

2-3 آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده روز شنبه تاریخ  1401/06/19 ساعت 08:00 می باشد.  

3-3 آخرین مهلت ارسال پاسخ مزایده روز شنبه تاریخ  1401/07/02  ساعت 08:00  می باشد.

4-3  زمان بازگشایی پیشنهادها روز شنبه تاریخ  1401/07/02 ساعت 09:00  می باشد.

4: نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

4-1 مبلغ تضمین شرکت در مزایده حداقل معادل 10 درصد قیمت پیشنهادی شرکت کننده در مزایده خواهد بود و شامل انواع زیر می باشد.

الف )ضمانتنامه بانکی : ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده یا سایر تضمین های معتبر براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 22/09/1394 را که بـرای مـدت سـه ماه ازتاریخ سر رسید پیشنهاد معتبر بوده ودرصورت درخواست مزایده گر تا سه ماه دیگر قابل تمدید باشد تهیه از طریق سامانه ستاد در پاکت الف بارگذاری نماید.

ب) در صورت تمایل به پرداخت نقدی مزایده گر می تواند ، مبلغ سپرده شرکت در مزایده  را نقداً  به شماره  شبای IR80-0100-0041-0103-0038-1636-86 بانک مرکزی بنام شرکت گاز استان کردستان واریز و رسید آن را بعنوان تضمین شرکت در مزایده از طریق سامانه ستاد ، درپاکت الف بارگذاری نمایند.

*تذکر مهم: ارائه هرگونه چک به عنوان تضمین شرکت در مزایده  قابل قبول نبوده و در صورت ارائه، پاکت پیشنهاد قیمت مزایده گر بازگشایی نخواهد گردید.علاوه بر ارسال ضمانت نامه از طریق سامانه ستاد،  باید اصل ضمانت نامه را در پاکت دربسته و حداکثر تا یک روز قبل از تاریخ گشایش پاکات مزایده  به دبیر خانه شرکت گاز استان کردستان تحویل و رسید دریافت نمایند.

5- پس از برنده شدن در مزایده وجه خودرو/خودروهامی بایست حداکثر ظرف مدت 10 روز از بستر سامانه ستاد  به شماره  شبای                                                    IR80-0100-0041-0103-0038-1636-86 بانک مرکزی بنام شرکت گاز استان کردستان واریز گردد .

6- کلیه کسورات قانونی اعم از مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض ، مفاصا حساب تامین اجتماعی ، هزینه بارگیری و هزینه سامانه ستاد و... برعهده برنده مزایده می باشد .  

7-شرکت کارمندان دولت در مزایده منع قانونی ندارد در صورت شرکت کارمندان دولت در مزایده فروش اتومبیل های دولتی و تساوی مبلغ پیشنهادی ،حق تقدم با کارمندان دولت خواهد بود.

8-فروش چند دستگاه اتومبیل به یک نفر با رعایت مقررات مربوطه محدویتی ندارد.

9- جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع مزایده  با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.     

روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-