اساسنامه

 • ماده 1: نام شرکت: شرکت گاز استان کردستان یکی از شرکت‌های فرعی شرکت ملی گاز ایران می‌باشد
 • ماده 2: مرکز شرکت: مرکز اصلی شرکت تهران است
 • ماده 3: مدت شرکت: مدت شرکت نامحدود است
 • ماده 4: سرمایه شرکت: سهام شرکت کلا متعلق به شرکت ملی گاز ایران می‌باشد
 • ماده 5: موضوع شرکت، دریافت، توزیع، خرید و فروش و حق‌العمل کاری گاز طبیعی با رعایت قوانین مربوطه، ارائه خدمات به مشترکین گاز طبیعی
 • ماده 6: حقوق و اختیارات شرکت: انعقاد قراردادهای خدمات و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با موسسات و اشخاص واجد صلاحیت علمی، فنی و مالی
 • ماده 7: ارکان شرکت: ارکان شرکت شامل مجمع عمومی، هیات مدیره و مدیر عامل، بازرس
 • ماده 8: مجمع عمومی: در نیمه اول خرداد هر سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی سال گذشته شرکت و گزارش مدیران و بازرس و در مهر ماه همان سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آینده تشکیل می‌گردد
 • ماده 9: وظایف مجمع عمومی: رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی
 • ماده 10: هیات مدیره: هیات مدیره از 3 یا 5 عضو اصلی تشکیل می‌شود. یک نفر رئیس، یک نفر مدیر عامل و یک نفر نایب رئیس و 2 نفر عضو علی‌البدل می‌باشند
 • ماده 11: جلسات و تصمیمات هیات مدیره: جلسات هیات مدیره به دعوت و حضور هیات مدیره و در غیاب ایشان توسط مدیر عامل شرکت تشکیل می‌گردد
 • ماده 12: وظایف و اختیارات هیات مدیره: اجرای تصمیمات مجمع عمومی، اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل
 • ماده 13: وظایف و اختیارات مدیر عامل: تصمیم درباره کلیه امور استخدامی، اعمال نظارت‌های مالی و اعتباری و غیره
 • ماده 14: حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد از طرف شرکت باشد با امضای یکی از اعضای هیات مدیره تعیین خواهد شد
 • ماده 15: بازرس: طبق قوانین و مقررات جاری کشور انتخاب خواهد شد
 • ماده 16: وظایف بازرس: تطبیق عملیات کشور با برنامه و بودجه مصوب و گزارش آن به مراتب بالاتر
 • ماده 17: حدود اختیارات بازرس: بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد
 • ماده 18: سال مالی: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه شروع می‌شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد
 • ماده 19: ترازنامه: اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور می‌شود
 • ماده 20: استهلاک، ذخیره عمومی و اندوخته‌ها: میزان استهلاک نسبت به انواع دارایی‌های شرکت تابع اساسنامه شرکت ملی گاز ایران خواهد بود
 • ماده 21: مقررات و آیین‌نامه‌های شرکت و تامین رفاه کارکنان آن: طبق اساسنامه شرکت نفت ایران خواهد بود
 • ماده 22: موارد پیش‌بینی نشده: طبق قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران یا قانون تجارت و اصلاحیه‌های آن خواهد بود
 • ماده 23: تصویب اساسنامه: این اساسنامه مشتمل بر (23) ماده و (1) تبصره می‌باشد که در تاریخ 77/8/6 در اولین جلسه مجمع عمومی شرکت به تصویب رسید