شرکت گاز استان کردستان / پژوهش / اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی

نام و نام‌خانوادگی مدرک تحصیلی  سمت
 احمد فعله گری مهندسی عمران مدیر عامل و رئیس شورا
پیمان اله یاری
 لیسانس مهندسی شیمی رئیس امور پژوهش -دبیر شورا
شهاب علیدی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
رئیس امورHSE-عضو شورا
 شهرام مقبلکارشناسی ارشد مدیریت  معاون بهره برداری-عضو شورا
حسین عباسی
مهندسی مکانیک
رئیس خدمات فنی و مهندسی-عضو شورا
 اقبال قادری دکترای حسابداری سرپرست خدمات مالی-عضو شورا
سید محمد حسینی
مهندسی مکانیک
رئیس بازرسی فنی-عضو شورا
شکرالله ناصریکارشناسی ارشد مکانیکرئیس بهره برداری شهرستانها-عضو شورا
تیمور خاطری  کارشناسی ارشد مدیریترئیس امور مالی و پشتیبانی-عضو شورا 
اعضای دانشگاهی
 نام و نام‌خانوادگی دانشگاه محل خدمت مرتبه علمی مدرک تحصیلی
دکتر مسعود رحیمی دانشگاه رازی کرمانشاه  استاد  دکترا مهندسی شیمی
دکتر فرزاد ویسی دانشگاه رازی کرمانشاه  استاد  دکترا مهندسی مکانیک
دکتر هیرش سلطان‌پناه دانشگاه آزاد اسلامی سنندج  استادیار  دکترا مهندسی صنایع