آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی موضوع : برگزاری دو مورد مناقصه تامین قطعات و کلیه تجهیزات و اجرای کامل سیستم اطفاء حریق در شرکت گاز استان کردستان(شماره 17 -97)
مهلت ارسال مدارک : 1 دی 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 16 -97)
مهلت ارسال مدارک : 17 آذر 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی موضوع: برگزاری 15مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 15 -97)
مهلت ارسال مدارک : 9 مهر 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی موضوع: برگزاری 7 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 14 -97)
مهلت ارسال مدارک : 31 شهریور 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری چهار مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 13 -97)
مهلت ارسال مدارک : 17 شهریور 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری دو مورد مناقصه تامین قطعات و کلیه تجهیزات و اجرای کامل سیستم اطفاء حریق در شرکت گاز استان کردستان(شماره 12 -97)
مهلت ارسال مدارک : 11 شهریور 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 11 -97)
مهلت ارسال مدارک : 24 مرداد 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی موضوع: انجام خدمات مدیریت بهره برداری شهر موچش و روستاهای تابعه (شماره 10-97)
مهلت ارسال مدارک : 10 مرداد 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی موضوع: برگزاری 2 مورد مناقصه خدماتی شرکت گاز استان کردستان(شماره 9-97)
مهلت ارسال مدارک : 9 مرداد 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 1 مورد مناقصه اجرای شبکه وانشعابات پراکنده درسطح شهرستان سنندج(شماره 8 -97)
مهلت ارسال مدارک : 20 تیر 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 7 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 7 -97)
مهلت ارسال مدارک : 20 تیر 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی در استان کردستان به روش EPCF (شماره 6 -97)
مهلت ارسال مدارک : 16 تیر 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی انجام خدمات نگهبانی شرکت گاز استان کردستان(شماره 5-97)
مهلت ارسال مدارک : 16 تیر 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 2 مورد مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی شهرستان سنندج(شماره 4-97)
مهلت ارسال مدارک : 25 اردیبهشت 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری10 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 3 -97)
مهلت ارسال مدارک : 25 اردیبهشت 1397 | جزئیات...
فراخوان/ارزیابی کیفی انجام خدمات مدیریت بهره برداری شهر موچش و روستاهای تابعه (شماره 2-97)
مهلت ارسال مدارک : 22 اردیبهشت 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی واگذاری خدمات نظارت HSE بر فعالیت پیمانکاران درسطح شهرها و روستاهای استان کردستان (شماره 1-97)
مهلت ارسال مدارک : 10 اردیبهشت 1397 | جزئیات...
برگزاری2 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره12-96)
مهلت ارسال مدارک : 15 فروردین 1397 | جزئیات...
برگزاری 10 مورد مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی شرکت گاز استان کردستان(شماره11-96)
مهلت ارسال مدارک : 15 فروردین 1397 | جزئیات...
برگزاری یک مورد مناقصه انجام عملیات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع ، شبکه های گازرسانی و تاسیسات وابسته گازرسانی در سطح استان کردستان(شماره10-96)
مهلت ارسال مدارک : 15 فروردین 1397 | جزئیات...
 آخرین بعدی7654321قبلیاولین