فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 9 -99) جهت برگزاری 2 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 5 مهر 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 8 -99) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی فاز دوم محوطه سازی ایستگاه مرکز مرکز 5 سنندج- کردستان
مهلت ارسال مدارک : 3 شهریور 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 7 -99) جهت برگزاری 3 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 19 مرداد 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 6 -99) جهت برگزاری 5 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 15 مرداد 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 5 -99) جهت برگزاری 1مورد مناقصه عمومی در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 7 مرداد 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 4 -99) جهت برگزاری 3مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 7 مرداد 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 3 -99) جهت برگزاری 4مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 19 خرداد 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 2 -99) جهت برگزاری 4مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 27 اردیبهشت 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 1 -99) جهت برگزاری 5 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 22 اردیبهشت 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 15 -98) جهت برگزاری 5 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 12 اسفند 1398 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 14 -98) جهت برگزاری 10 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 24 بهمن 1398 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 13 -98) جهت برگزاری 2 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 14 دی 1398 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 12 -98) جهت برگزاری 9 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 9 دی 1398 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری دو مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مجتمع روستایی رشنش سنندج و مجتمع روستایی شیان سنندج به صورت C
مهلت ارسال مدارک : 2 آبان 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان / ارزیابی کیفی(شماره 10-98) موضوع: برگزاری یک مورد مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی شرکت گاز استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 3 مهر 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 9 -98) موضوع: برگزاری 4 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 27 شهریور 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 8-98) موضوع: واگذاری خدمات نظارت بر اجرای پروژه های گازرسانی و ساختمانی در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 16 شهریور 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 7-98) موضوع: واگذاری خدمات نظارت برامورات HSE پروژه های گازرسانی و فعالیت پیمانکاران درسطح شهرها و روستاهای استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 13 شهریور 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 6-98) موضوع: انجام خدمات نگهبانی شرکت گاز استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 26 مرداد 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 5-98) موضوع: برگزاری 1 مورد مناقصه انجام خدمات نقلیه درون شهری و برون شهری در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 23 مرداد 1398 | جزئیات...
 آخرین بعدی7654321قبلیاولین 
A+ A-