فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 15 -99) جهت برگزاری 1 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 6 دی 1399 | جزئیات...
فرخوان ارزیابی کیفی ( شماره 14-99) جهت برگزاری 2 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 1 آذر 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی ( شماره 13-99) جهت برگزاری 3 مورد مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز اداره گاز صاحب سقز ، کانی سور بانه و سردرب ورودی ساختمان ستاد
مهلت ارسال مدارک : 4 آذر 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی ( شماره 12-99) جهت برگزاری 2 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 1 آذر 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی ( شماره 11-99) جهت برگزاری 2 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان ( نو کردستان )
مهلت ارسال مدارک : 1 آذر 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 10 -99) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل در سطح کشور
مهلت ارسال مدارک : 5 مهر 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 9 -99) جهت برگزاری 2 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 5 مهر 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 8 -99) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی فاز دوم محوطه سازی ایستگاه مرکز مرکز 5 سنندج- کردستان
مهلت ارسال مدارک : 3 شهریور 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 7 -99) جهت برگزاری 3 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 19 مرداد 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 6 -99) جهت برگزاری 5 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 15 مرداد 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 5 -99) جهت برگزاری 1مورد مناقصه عمومی در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 7 مرداد 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 4 -99) جهت برگزاری 3مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 7 مرداد 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 3 -99) جهت برگزاری 4مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 19 خرداد 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 2 -99) جهت برگزاری 4مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 27 اردیبهشت 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 1 -99) جهت برگزاری 5 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 22 اردیبهشت 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 15 -98) جهت برگزاری 5 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 12 اسفند 1398 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 14 -98) جهت برگزاری 10 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 24 بهمن 1398 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 13 -98) جهت برگزاری 2 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 14 دی 1398 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 12 -98) جهت برگزاری 9 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 9 دی 1398 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری دو مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مجتمع روستایی رشنش سنندج و مجتمع روستایی شیان سنندج به صورت C
مهلت ارسال مدارک : 2 آبان 1398 | جزئیات...
 آخرین بعدی7654321قبلیاولین 
A+ A-