آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی واگذاری خدمات نظارت بر پروژه های گازرسانی و ساختمانی در سطح استان کردستان (شماره 9-96)
مهلت ارسال مدارک : 12 اسفند 1396 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 5 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان (شماره 8 -96)
مهلت ارسال مدارک : 12 اسفند 1396 | جزئیات...
برگزاری 4مورد مناقصه احداث ساختمان اداره گاز در شهرهای کانی سور بانه ، آرمرده بانه ، بابارشانی بیجار و صاحب سقز از توابع استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 5 آذر 1396 | جزئیات...
برگزاری6 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 20 آبان 1396 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری یک مورد مناقصه طراحی سازه،تامین تجهیزات ،نصب و راه اندازی 33 مورد دکل مخابراتی و 22 مورد لینک های رادیویی برای ارتباط مخابراتی ایستگاه های گاز استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 25 مهر 1396 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 1 مورد مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی شرکت گاز استان کردستان(شماره 14-95)
مهلت ارسال مدارک : 30 فروردین 1396 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 1 مورد مناقصه اجرای شبکه وانشعابات پراکنده درسطح شهرستان سنندج(شماره 13-95)
مهلت ارسال مدارک : 30 اسفند 1395 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 5 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره12-95)
مهلت ارسال مدارک : 17 اسفند 1395 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 10 مورد مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی شرکت گاز استان(شماره 11-95)
مهلت ارسال مدارک : 27 بهمن 1395 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات ابنیه و مکانیکال و مونتاژ ایستگاه C.G.S. دوم سنندج (شماره 10-95)
مهلت ارسال مدارک : 12 بهمن 1395 | جزئیات...
مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات نظارت بر پروژه های گازرسانی و ساختمانی در سطح استان کردستان(شماره 9-95)
مهلت ارسال مدارک : 20 آذر 1395 | جزئیات...
برگزاری یک مورد مناقصه ارزیابی کیفی گازرسانی به روستای میرده از توابع شهرستان سقز (شماره8-95)
مهلت ارسال مدارک : 24 آذر 1395 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 1مورد مناقصه اجرای خط تغذیه 4 اینچ روستای تخته سنندج(شماره7-95)
مهلت ارسال مدارک : 28 آبان 1395 | جزئیات...
بهسازی ساختمان اداری شهرستان دهگلان و احداث سازه الحاقی
مهلت ارسال مدارک : 1 خرداد 1395 | جزئیات...
برگزاری 12 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 29 خرداد 1395 | جزئیات...
برگزاری 5 مورد مناقصه احداث ساختمان اداره گاز در سطح استان
مهلت ارسال مدارک : 8 شهریور 1395 | جزئیات...
برگزاری 18 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان (شماره 3-95)
مهلت ارسال مدارک : 23 شهریور 1395 | جزئیات...
برگزاری 4 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان (شماره 5 -95)
مهلت ارسال مدارک : 16 آبان 1395 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای (شماره 6 -95) خرید قطعات الکتریکال و مکانیکال جهت سیستم مانیتورینگ
مهلت ارسال مدارک : 16 آبان 1395 | جزئیات...
واگذاری خدمات نظارت بر پروژه های گازرسانی و ساختمانی سطح استان کردستان شماره ( 9-94)
مهلت ارسال مدارک : 25 مهر 1394 | جزئیات...
 آخرین بعدی654321قبلیاولین