اسناد ارزیابی

پرسش‌نامه ارزیابی انتخاب پیمانکار
پرسشنامه ارزیابی انتخاب مشاور
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ارزیابی مشاوران
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ارزیابی پیمانکاران
اسناد ارزیابی تامین کنندگان مانیتورینگ
دستورالعمل ارزیابی HSE
فرمهای ارزیابی HSE
مدارک تکمیلی جهت شرکت در مناقصه