اسناد ارزیابی

پیمانکاران محترم 
 
احتراماً مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در خریدهای انجام شده(توسط پیمانکاران و مجریان طرح های  تملک دارایی های سرمایه ای) خرید کالاهای تولید داخلی مورد توجه قرار گرفته و موارد بشرح ذیل رعایت گردد:
 
1- ضمن رعایت کیفیت کالای خریداری شده تولید داخل از خرید کالا و مصالح خارجی  که مشابه تولید داخلی دارد اجتناب گردد.
2- اطلاعات کالا و مصالح خریداری شده بشرح جدول زیر ضمیمه صورت وضعیت گردیده و به نماینده کارفرما تحویل گردد.
 
نام کالای خریداری شده تاریخ خرید مقدار خرید قیمت خرید  نام شرکت سازنده  کشور سازنده  نام مبادی ورود(در صورت لزوم)

پرسش‌نامه ارزیابی انتخاب پیمانکار
پرسشنامه ارزیابی انتخاب مشاور
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ارزیابی مشاوران
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ارزیابی پیمانکاران
اسناد ارزیابی تامین کنندگان مانیتورینگ
دستورالعمل ارزیابی HSE
فرمهای ارزیابی HSE
مدارک تکمیلی جهت شرکت در مناقصه