خطرات و ایمنی

کنتور و رگلاتور
توصیه های ایمنی قبل و بعد از زلزله
دودکش
آزمایش نشتی
اجاق گاز
بخاری های گازسوز