شرکت گاز استان کردستان / معرفی / اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

 
 نام و نام خانوادگی سمت تاریخ عضویت سمت سازمانی
محمد رضا یوسفی پور رئیس هیئت مدیره 1393/02/02 رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران
احمد فعله گری    نایب رئیس هیئت مدیره  1383/10/27 مدیر عامل
محمد خلیلی  عضو اصلی  1390/2/21 رئیس امور مهندسی و اجرای طرحها
شهرام مقبل عضو اصلی
1383/10/27
معاون بهره برداری
تیمور خاطری عضو اصلی - رئیس خدمات مالی
شهاب علیدی عضو علی البدل  1396/06/13 رئیس برنامه ریزی و کنترل
محمد گرشاسبی  عضو علی البدل  - رییس امور حقوقی
مظهر شبلی دبیر هیئت مدیره 1396/06/01 رئیس دفتر مدیریت