تقویم سالانه

 دوره های آموزشی سال 95
ردیف عنوان دوره کددوره تعداد نفرات مدت دوره  تاریخ دوره
1 تست هیدرواستاتیک خطوط لوله 56009 14 16 1395/02/04
3 تعمیرات پیشگیرانه PM 25001 23 16 1395/03/01
4 اصول ومبانی GIS وکاربردآن درصنعت نفت 71007 8 40 1395/03/22
5 تحویل وتحول پروژه درگازرسانی 81323 12 24 1395/05/02
6 اصول مهندسی زلزله 76001 18 80 1395/05/23
7 مدیریت بحران 21808 14 16 1395/06/07
8 کشف جرایم کامپیوتری ومبارزه با آن 35009 15 16 1395/07/06
9 تهدیدات درحوزه فناوری اطلاعات 35023 15 8 1395/09/11
10 ابعاد حقوقی پیمان 14501 14 24 1395/05/09
11 مقررات مشترکین گاز 81328 10 16 1395/05/16
12 مهارتهای ارتباطی 13010 11 24 1395/06/14
13 تربیت فرزند 05027 15 8 1395/07/03
14 روانشناسی خانواده 05030 15 16 1395/07/17
15 مقررات پرسنلی واداری کارکنان 13605 5 16 1395/06/27
16 بودجه وکنترل هزینه های جاری 11022 12 24 1395/07/24
17 مسایل حقوقی مشترکین 81327 14 24 1395/03/09
18 قوانین ومقرات بازرگانی 12018 6 16 1395/02/26
19 مدیریت بهره وری پیشرفته 09040 20 24 1395/08/16
20 تفکر استراتژیک 09016 20 8 1395/03/19
21 مدیریت تغییر 09032 20 16 1395/06/02
22 آشنایی با ده برنامه تحول اداری وشاخص های مرتبط با آن 5019 10 8 1395/08/22
23 نظام ارزیابی عملکرد 13408 20 16 1395/07/11
24 مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 24011 10 8 1395/06/20
25 زبان انگلیسی UPPER INTER MEDIATE 06013 13 25 درطول سال
26 زبان انگلیسی UPPER INTER MEDIATE 06014 13 25 درطول سال
27 زبان انگلیسی UPPER INTER MEDIATE 06015 13 25 درطول سال
28 زبان انگلیسی UPPER INTER MEDIATE 06016 13 25 درطول سال
 دوره های آموزشی سال 94
ردیف عنوان دوره کددوره تعداد نفرات مدت دوره  تاریخ دوره
1 نشت‌یابی و نشت‌گیری 19301 17 24 94/07/04
2 مبانی طراحی ایستگاه‌های تقلیل فشار 81306 5 32 94/06/14
3 استاندارد اجرای شبکه‌های گازرسانی (ف/پ) 81315 6 24 94/03/10
4 نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی و متره برآورد 81320 17 24 94/06/21
5 شناخت دستگاه‌ها و ماشین آلات گازرسانی 81330 8 24 94/06/28
6 بودجه و کنترل هزینه‌های جاری 11022 10 24 94/02/06
7 تخلیه هوای خطوط و شبکه‌های گازی  81317 15 24 94/02/19
8 آشنایی با روش‌های فروش و خدمات مشترکین 81326 11 24 94/07/25
9 ایمنی و خطرات گاز 21001 10 8 94/05/06
10 مقررات و اصول HSE 21002 10 8 94/06/16
11 ارگونومی عمومی 21206 10 16 94/05/10
12 مدیریت رفتار سازمانی 13003 20 24 94/03/17
13 حقوق مالیاتی 14103 10 24 94/05/03
14 حقوق بیمه 14107 10 24 94/05/06
15 مراجع حل اختلاف قانون کار و آیین دادرسی 14114 10 16 94/06/28
16 بررسی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی 14122 10 24 94/06/07
17 فرهنگ‌ سازی امنیتی 16015 15 8 94/07/09
18 حفاظت اسناد ومدارک 16010 15 16 94/07/22
19 امنیت در سیستم‌های همراه 35007 15 8 94/02/22
20 اصول سازماندهی محیط کار 09038 20 16 94/08/04
21 فن اداره جلسات 09022 10 8 94/07/11
22 مدیریت پروژه 22002 15 16 94/06/03
23 تجزیه وتحلیل سیستم‌ها 09012 20 8 94/07/16
24 مربیگری و تیم‌سازی 09042 20 8 94/08/14
25 مدیریت زمان 09034 20 8 94/08/28
26 اخلاق کاری در سازمان 53508 20 8 94/09/05
27 حفاظت فیزیکی، پیشرفته در دو گروه 16005 56 8 94/03/12
28 مشاهده و توصیف در دو گروه 16016 56 16 94/08/23