شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 7 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 7 -97)
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: چهارشنبه, 20 تیر 1397 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

 

2-موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

مقدار خط لوله فلزی (کیلومتر)

تعداد ایستگاه

1

گازرسانی به واحدهای صنعتی محور سنندج - کامیاران بصورت PC

گازرسانی به واحدهای صنعتی محور سنندج - کامیاران

7/11

6

---

نصب 8 مورد ایستگاه TBS

2

گازرسانی به 17 واحد از واحدهای صنعتی شهرستان سقز بصورت  pc

گازرسانی به 17 واحد از واحدهای صنعتی شهرستان سقز

14

17

6/1

نصب 4 مورد ایستگاه TBS

3

گازرسانی به 5 واحد صنعتی شهرستان بانه بصورت C

گازرسانی به 5 واحد صنعتی شهرستان بانه

6

6

---

---

4

گازرسانی به 15 واحد صنعتی شهرستان بیجار ، دیواندره و محور دیواندره سنندج بصورت  pc

گازرسانی به 15 واحد صنعتی شهرستان بیجار ، دیواندره و محور دیواندره سنندج

27

15

---

نصب 3 مورد ایستگاه TBS

5

گازرسانی به 9 واحد صنعتی شهرستان کامیاران بصورت PC

گازرسانی به 9 واحد صنعتی شهرستان کامیاران

10

7

---

نصب 2 مورد ایستگاه TBS

6

گازرسانی به 25 واحد صنعتی شهرستانهای قروه و دهگلان بصورت PC

گازرسانی به 25 واحد صنعتی شهرستانهای قروه و دهگلان

37

23

---

نصب 3 مورد ایستگاه TBS

7

گازرسانی به 7 واحد صنعتی شهرستانهای مریوان و سروآباد بصورت PC

گازرسانی به 7 واحد صنعتی شهرستانهای مریوان و سروآباد

8

4

---

نصب 3 مورد ایستگاه TBS

 

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن : 

   9-33783625-087

 

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

5-شرایط اولیه متقاضیان :

– داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

 

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد                                                             

                                                     روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان
A+ A-