شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

برگزاری 18 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان (شماره 3-95)
مهلت ارسال اسناد: سه‌شنبه, 23 شهریور 1395 (مهلت به اتمام رسید)
 
شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران،پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
 

1- نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

 

2- موضوع مناقصات:

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

1

گازرسانی به روستای توریور سنندج

1

شامل گازرسانی به روستای توریور سنندج

6

150

2

گازرسانی به مجتمع روستایی تخته سنندج

2

شامل گازرسانی به روستاهای تخته واندر از توابع شهرستان سنندج

3/8

170

3

گازرسانی به مجتمع روستایی هشمیز سنندج

3

شامل گازرسانی به روستاهای هشمیز، تکیه هشمیز و حلوان از توابع شهرستان سنندج

11

534

4

گازرسانی به مجتمع روستایی گزردره سنندج

4

شامل گازرسانی به روستاهای تازه آباد قلعه جوق،خشکین کوماسی،سوره وان وگزردره کلاترزان از توابع شهرستان سنندج

15

237

5

گازرسانی به مجتمع روستایی زنوری سنندج

3

شامل گازرسانی به روستاهای زنوری وطاله وران از توابع شهرستان سنندج

8/9

82

6

گازرسانی به مجتمع روستایی گلچیدر مریوان

4

شامل گازرسانی به روستاهای میدول ، طینال ، آلی همدان و گلچیدر از توابع شهرستان مریوان

17

147

7

گازرسانی به مجتمع روستایی شانشین مریوان

3

شامل گازرسانی به روستاهای تازه آباد صوفی بله ، صوفی بله و شانشین از توابع شهرستان مریوان

7/11

106

8

گازرسانی به مجتمع روستایی بلچه سور مریوان

4

شامل گازرسانی به روستاهای بلچه سور ، ماموله ، لاویسان و گلاناز توابع شهرستان مریوان

10

136

9

گازرسانی به مجتمع روستایی چاولکان مریوان

4

شامل گازرسانی به روستاهای ول،کاکو زکریا ، چاولکان وزیر و چاولکان حاجی از توابع شهرستان مریوان

21

187

10

گازرسانی به مجتمع روستایی برده سفید مریوان

3

شامل گازرسانی به روستاهای هنگ ژاله ، کوره دره و برده سفید از توابع شهرستان مریوان

8/10

134

11

گازرسانی به مجتمع روستایی ژیوار سروآباد

3

شامل گازرسانی به روستاهای ژیوار،سلین وبلبراز توابع شهرستان سروآباد

5/18

759

12

گازرسانی به مجتمع روستایی قراتوره دیواندره

2

شامل گازرسانی به روستاهای قراتوره و سراب قره خان از توابع شهرستان دیواندره

9

93

13

گازرسانی به مجتمع روستایی دوزخدره دیواندره

4

شامل گازرسانی به روستاهای درویشان ، قلعه ولیانه ، کول و دوزخدرهاز توابع شهرستان دیواندره

5/19

283

14

گازرسانی به مجتمع روستایی شیخ رش کامیاران

2

شامل گازرسانی به روستاهای بان سعیدعلیا وشیخ رش از توابع شهرستان کامیاران

8

85

15

گازرسانی به مجتمع روستایی قزل آغاج بیجار

4

شامل گازرسانی به روستاهایقزل آغاج ، شیر تو ، آغکند علیا و سیرلان از توابع شهرستان بیجار

15

132

16

گازرسانی به مجتمع روستایی قیطاس بیجار

3

شامل گازرسانی به روستاهای قزل تپه،سلطان آباد قزل تپه وقیطاس از توابع شهرستان بیجار

14

120

17

گازرسانی به مجتمع روستایی قشلاق پل سقز

5

شامل گازرسانی به روستاهای خرمتا،سرسیف،گوره قلعه، قشلاق پل وعرب لنگ از توابع شهرستان سقز

8/20

240

18

گازرسانی به مجتمع روستایی کسنزان سقز

4

شامل گازرسانی به روستاهای کسنزان،جوشن،سماقلو و دره آبی از توابع شهرستان سقز

22

271

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:

- قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج- میدان جهاد- ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

- امور قراردادها تلفن : 9-33783625-087

 

4- تاریخ ومهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی:

- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته

 

5- مهلت ومحل تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:

- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

- پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

6- شرایط اولیه متقاضیان:

- داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

- داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

- حسن سابقه

- توان مالی و پشتیبانی

 

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد                                  روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان