شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

برگزاری مناقصه انجام خدمات پشتیبانی گازرسانی ناحیه سروآباد
مهلت ارسال اسناد: یکشنبه, 25 بهمن 1394 (مهلت به اتمام رسید)

 

       

 

 شرکت گاز استان کردستان در نظر دارد به استناد قانون مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، موضوع مناقصه  ذیل را به تفکیک و طبق شرایط کلی زیر و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه ازطریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر پروژه:

 

ردیف

شرح موضوع مناقصه

شرح خدمات

1

انجام خدمات پشتیبانی گازرسانی ناحیه سروآباد

انجام خدمات امداد،تعمیرات، نشت یابی، اداری ،مالی ،کالا،کنتورخوانی ،توزیع قبوض، اشتراک پذیری ، خدمات مشترکین، حمل و نقل ، نصب شبکه و انشعابات پراکنده و نصب تجهیزات کنتور و رگلاتور ،انجام خدمات نظافت و آبدارخانه

 
برآورد هزینه:

برآورد کارفرما بر اساس فهرست بهاء /قوانین ومقررات قانون کار و بخش نامه های مربوطه انجام می شود. مبلغ مقطوع برآورد در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

 

میزان تضمین شرکت در مناقصه وانجام تعهدات:

مبالغ ضمانتنامه های شرکت در مناقصه وانجام تعهدات و… مطابق مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت28493/هـ مورخ 11آبان 82 و2007/ت 30980/ هـ  مورخ 21تیر 83 محاسبه می گردد. ضمناً مبالغ مقطوع ضمانتنامه ها در سایر اسناد مناقصه اعلام می گردد .  

 

شرایط متقاضیان:

1- داشتن شخصیت حقوقی.

2- داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه.
3- داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه های بانکی شرکت در مناقصه و انجام تعهدات طبق ضوابط ومقادیر مندرج در اسناد مناقصه.
4- داشتن تجهیزات ، امکانات و ماشین آلات  وتخصص لازم وتوانایی انجام کار.
5- داشتن گواهی صلاحیت کار از اداره کار و امور اجتماعی در رشته های مربوطه.
 

مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل و ارائه اسناد ارزیابی مناقصه گران که در سایت اینترنتی شرکت گاز استان کردستان در دسترس می باشد(در صورتیکه اسناد مذکور ارائه نشود مناقصه گر در کمیته ارزیابی کیفی مناقصه گران رد صلاحیت خواهد شد)

2- اساسنامه شرکت،آگهی ثبت روزنامه رسمی، آگهی آخرین تغییرات ومصوبات هیات مدیره

3- سوابق کاری همراه با تائیدیه های لازم از کارفرمایان قبلی(ارائه مدارک مربوط به چهار کار مشابه الزامی است)

4- مدارک تحصیلی هیات مدیره ومدیرعامل

5- لیست امکانات وتجهیزات موجود وقابل تامین 

6- فهرست کامل کارکنان کلیدی واجرایی شرکت به همراه مدارک تحصیلی و سوابق اجرائی آنها ونمودارسازمانی شرکت

7- گواهی صلاحیت کار از اداره کار و امور اجتماعی/معاونت برنامه ریزی

پیمانکارانی که دارای شرایط مذکور بوده وآمادگی اجرای مناقصه  فوق را دارند، می توانند حداکثر 15 روز پس از درج آگهی نوبت دوم ضمن ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک مورد نیاز به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان به نشانی سنندج میدان جهاد (گریزه) مراجعه نمایند. مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که به تشخیص کارفرمااز بین متقاضیان انتخـاب خواهنـدشد،(پیمانکارانی که امتیاز مناسب را در ارزیابی کیفی کسب نموده باشند) تـوزیـع میگردد. بدیهی است ارائـه مدارک فوق الذکـرهیچـگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجادنخواهد کرد و شرکت گاز در ردکلیه یاقبول هریک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد. متقاضیان در صورت نیاز به اطـلاعـات بیشتـرمـی توانندبا تلفن 9- 33783625-087  تماس حاصل فرمایند.

 

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد    

 
روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان