امور قراردادها

  • نام و نام خانوادگی: مظهر شبلی
  • تلفن تماس:33783615
  • نمابر:33783615
  • پست الکترونیک: gharardadha@nigc-kd.ir
  • پست سازمانی:  رئیس امور قراردادها
A+ A-