گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه مرداد سال 1396
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 600 104.73 349.18 9061.88 58.2% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 1 0.084 0.084 348.68 8.4% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 11000 1100 3874 247443 35.2% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 1928 6671 465169 30.3% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1928 6671 465169 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 0 140 443474 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 472 1505154 _ -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3300 157.0 934.18 _ 28.3% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها:29
11 روستاهای بهره برداری شده 0 4 1039 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-