گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه آبان سال 1396

ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 700 70.89 575.92 9288.62 82.3% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 1 0.096 0.476 349.08 47.6% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 10000 1653 7970 251539 79.7% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 5491 18454 476952 83.9% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 5491 18454 476952 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 89 355 443689 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 337 1179 1505861 _ -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3300 236.01 1516.71 _ 46.0% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها:29
11 روستاهای بهره برداری شده 2 10 1045 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-