گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه فروردین سال 1396
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر - 20.26 20.26 8732.96 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 482 482 244051 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک - 746 746 459244 _ -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 746 746 459244 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 0 0 373686 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 0 1381058 _ -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب - 237 237 _ _ -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها: 29   
11 روستاهای بهره برداری شده 0 0 1035 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-