دی
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 19.50 647.42 8205.30 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 12000 609 7817 231570 65.1% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 2242 21948 429106 99.8% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 22000 2242 21948 429106 99.8% -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1974 20454 449872 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 5922 61362 1989033 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2800 322.5 2138.280 _ 76.4% -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 13 56 934 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
A+ A-