مهر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 141.20 539.31 8097.20 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 12000 991 5620 229373 46.8% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 3323 12289 419447 55.9% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 22000 3323 12289 419447 55.9% -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار 12846 3200 11585 441003 90.2% -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 9600 34755 1962426 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2800 172.3 1268.640 _ 45.3% -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 1 40 918 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
آبان
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 55.86 595.17 8153.05 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 12000 768 6388 230141 53.2% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 4145 16434 423592 74.7% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 22000 4145 16434 423592 74.7% -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار 12846 3906 15491 444909 120.6% -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 11718 46473 1974144 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2800 243.9 1512.530 _ 54.0% -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 0 40 918 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
آذر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 32.75 627.92 8185.80 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 12000 820 7208 230961 60.1% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 3272 19706 426864 89.6% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 22000 3272 19706 426864 89.6% -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار 12846 2989 18480 447898 143.9% -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 8967 55440 1983111 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2800 303.2 1815.740 _ 64.8% -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 3 43 921 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
A+ A-