مهر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 72.23 486.38 7424.78 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 12000 987 7562 218782 63.0% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 3543 13225 393002 60.1% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 3543 13225 393002 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 3415 12525 416756 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 10245 37575 1889685 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2400 139.4 1220.03 _ 50.8% -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 27 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 0 60 814 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
آبان
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 53.50 539.88 7478.27 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 12000 1461 9023 220243 75.2% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 3883 17108 396885 77.8% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 3883 17108 396885 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 3614 16139 420370 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 10842 48417 1900527 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2400 225.3 1445.33 _ 60.2% -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 27 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 6 66 820 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
آذر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 24.63 564.51 7502.91 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 12000 1365 10388 221608 86.6% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 3067 20175 399952 91.7% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 3067 20175 399952 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2756 18895 423126 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 8268 56685 1908795 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2400 298.2 1743.96 _ 72.7% -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 27 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 3 69 823 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
A+ A-