مهر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 79.91 457.90 6695.80 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 5.28 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 27.47 27.47 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 851 6507 207160 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1172 8863 319380 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 4158 16446 362565 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 4158 16446 362565 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 4083 15764 388268 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 12249 53453 1804221 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 182.80 1206.24 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 25 تعداد کل شهرها: 27
12 روستاهای بهره‌برداری شده 3 50 723 تعداد کل روستاها: 1722
 
 
آبان
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 99.96 557.86 6795.75 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 5.28 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 27.47 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 683 7190 207843 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1023 9886 320403 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 5347 21793 367912 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 5347 21793 367912 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 5114 20878 393382 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 15342 68795 1819563 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 207.49 1413.72 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 25 تعداد کل شهرها: 27
12 روستاهای بهره‌برداری شده 3 53 726 تعداد کل روستاها: 1722
 
 
آذر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 63.10 620.96 6858.86 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 5.28 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 27.47 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 16000 770 7960 208613 49.8% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1059 10946 321463 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 20000 4466 26259 372378 131.3% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 4466 26259 372378 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 4194 25072 397576 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 12582 81377 1832145 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 226.48 1640.20 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 27 تعداد کل شهرها:29
12 روستاهای بهره‌برداری شده 3 56 729 تعداد کل روستاها: 1722
 
 
A+ A-