دی
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 57.38 728.27 6147.67 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 75 3.06 38.10 340.7 50.8% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 11.94 291.2 _ -
4 نصب انشعابات عدد 8500 1644 17906 197297 210.7% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2033 22880 306275 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 13600 5189 35941 338444 264.3% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 13600 5189 35941 338444 264.3% -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 4791 35028 365157 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 22518 164632 1716237 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2100 217.25 1705.68 _ 81.2% -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 6 82 630 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
بهمن
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 27.67 755.94 6175.33 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 75 1.19 39.29 341.9 52.4% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 11.94 291.2 _ -
4 نصب انشعابات عدد 8500 1353 19259 198650 226.6% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1611 24491 307886 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 13600 3955 39896 342399 293.4% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 13600 3955 39896 342399 293.4% -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 3802 38830 368959 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 17869 182501 1734107 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2100 262.53 1968.21 _ 93.7% -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 1 1 23 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 41 123 671 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
اسفند
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 62.56 818.50 6237.90 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 75 1.45 40.74 343.3 54.3% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 29.89 41.83 321.1 _ -
4 نصب انشعابات عدد 8500 2003 21262 200653 250.1% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2569 27122 310517 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 13600 3720 43616 346119 320.7% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 13600 3720 43616 346119 320.7% -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 3545 42375 372504 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 16662 199163 1750768 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2100 214.38 2182.59 _ 103.9% -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 1 2 24 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 2 125 673 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
A+ A-