تیر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 116.10 325.82 5745.22 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 4.23 10.55 313.1 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 7.94 287.2 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1725 6228 185619 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2089 7361 290756 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 2541 6981 309484 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2541 6981 309484 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2463 6679 336808 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 11576 31391 1582997 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 146.58 656.70 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 7 25 573 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
مرداد
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 56.25 382.07 5801.47 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 2.92 13.47 316.1 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 7.94 287.2 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1115 7343 186734 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1439 8800 292195 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 2473 9454 311957 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2473 9454 311957 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2419 9098 339227 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 11369 42761 1594366 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 151.03 807.73 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 15 40 588 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
شهریور
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 84.38 466.45 5885.85 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 75 5.27 18.74 321.3 25.0% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 7.94 287.2 _ -
4 نصب انشعابات عدد 8500 2523 9866 189257 116.1% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 3128 11928 295323 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 13600 3423 12877 315380 94.7% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 13600 3423 12877 315380 94.7% -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 3431 12529 342658 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 16126 58886 1610492 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2100 151.37 959.11 _ 45.7% -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 31 71 619 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
A+ A-