فروردین
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 14.35 14.35 5433.7 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 2.43 2.43 305.0 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 7.94 7.94 287.2 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 726 726 180117 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 847 847 284242 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 930 930 303433 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 930 930 303433 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 867 867 330996 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 4075 4075 1555681 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 199.42 199.42 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 1 1 549 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
اردیبهشت
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 83.23 97.58 5516.97 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 2.37 4.80 307.4 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 7.94 287.2 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 2322 3048 182439 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2656 3503 286898 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 1407 2337 304840 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1407 2337 304840 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1329 2196 332325 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 6246 10321 1561927 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 156.27 355.69 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 9 10 558 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
خرداد
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 112.15 209.72 5629.12 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 1.52 6.31 308.9 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 7.94 287.2 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1455 4503 183894 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1769 5272 288667 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 2103 4440 306943 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2103 4440 306943 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2020 4216 334345 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 9494 19815 1571421 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 154.43 510.12 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 8 18 566 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
A+ A-