مهر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 79.32 545.77 5965.17 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 75 3.55 22.29 324.9 29.7% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 7.94 287.2 _ -
4 نصب انشعابات عدد 8500 3003 12869 192260 151.4% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 4188 16116 299511 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 13600 4278 17155 319658 126.1% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 13600 4278 17155 319658 126.1% -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 4218 16747 346876 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 19825 78711 1630317 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2100 140.85 1099.96 _ 52.4% -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 2 73 621 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
آبان
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 61.34 607.11 6026.51 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 75 6.08 28.37 331.0 37.8% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 4.00 11.94 291.2 _ -
4 نصب انشعابات عدد 8500 1746 14615 194006 171.9% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2433 18549 301944 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 13600 6518 23673 326176 174.1% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 13600 6518 23673 326176 174.1% -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 6521 23268 353397 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 30649 109360 1660965 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2100 202.45 1302.41 _ 62.0% -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 3 76 624 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
آذر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 63.77 670.89 6090.29 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 75 6.68 35.05 337.6 46.7% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 11.94 291.2 _ -
4 نصب انشعابات عدد 8500 1647 16262 195653 191.3% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2298 20847 304242 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 13600 7079 30752 333255 226.1% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 13600 7079 30752 333255 226.1% -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 6969 30237 360366 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 32754 142114 1693720 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2100 186.03 1488.44 _ 70.9% -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 0 76 624 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
A+ A-