دی
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 86.36 935.54 5379.6 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 46 0.00 9.44 298.0 20.5% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 29.90 279.3 _ -
4 نصب انشعابات عدد 17000 2699 18562 177426 109.2% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 3448 23101 281002 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 26000 4951 41701 296129 160.4% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 4951 41701 296129 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 4691 40696 324114 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 22048 191271 1523335 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2200 201.27 1529.22 _ 69.5% -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 31 108 500 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
بهمن
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 24.81 960.35 5404.5 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 46 0.00 9.44 298.0 20.5% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 29.90 279.3 _ -
4 نصب انشعابات عدد 17000 1099 19661 178525 115.7% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1393 24495 282395 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 26000 3536 45237 299665 174.0% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 3536 45237 299665 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 3334 44030 327448 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 15670 206941 1539005 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2200 216.94 1746.16 _ 79.4% -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 43 151 543 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
اسفند
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 14.95 975.29 5419.4 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 46 4.60 14.04 302.6 30.5% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 29.90 279.3 _ -
4 نصب انشعابات عدد 17000 866 20527 179391 120.7% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1000 25495 283395 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 26000 2838 48075 302503 184.9% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2838 48075 302503 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2681 46711 330129 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 12601 219542 1551606 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2200 223.18 1969.34 _ 89.5% -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 4 156 548 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
A+ A-