تیر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 148.86 363.14 4807.2 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.10 6.92 295.5 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 29.90 279.3 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 690 6010 164874 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 905 7294 265194 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 2968 9516 263944 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2968 9516 263944 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2894 9301 292719 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 13602 43715 1375779 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 129.58 521.92 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 0 19 411 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
مرداد
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 126.19 489.93 4934.0 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.62 7.54 296.1 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 29.90 279.3 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1152 7162 166026 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1493 8787 266687 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 3238 12754 267182 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 3238 12754 267182 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 3185 12486 295904 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 14970 58684 1390748 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 132.55 654.47 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 1 25 417 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
شهریور
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 104.61 594.54 5038.6 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 46 0.10 7.64 296.2 16.6% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 29.90 279.3 _ -
4 نصب انشعابات عدد 17000 2355 9517 168381 56.0% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2999 11785 269686 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 26000 4153 16907 271335 65.0% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 4153 16907 271335 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 4110 16596 300014 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 19317 78001 1410065 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2200 140.96 795.43 _ 36.2% -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 39 64 456 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
A+ A-