فروردین
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 43.20 43.20 4487.3 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 5.18 5.18 293.7 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 2111 2111 160975 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2450 2450 260350 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 1647 1647 256075 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1647 1647 256075 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1607 1607 285025 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 7553 7553 1339617 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 145.85 145.85 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 21 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 5 5 397 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
خرداد
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 107.65 214.28 4658.4 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.96 6.82 295.4 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 29.90 279.3 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1492 5320 164184 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1828 6389 264289 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 2522 6548 260976 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2522 6548 260976 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2472 6407 289825 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 11618 30113 1362177 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 118.28 392.34 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 7 19 411 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
A+ A-