مهر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 104.00 698.53 5142.6 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 46 1.03 8.67 297.2 18.8% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 29.90 279.3 _ -
4 نصب انشعابات عدد 17000 2389 11906 170770 70.0% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2906 14691 272592 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 26000 5674 22581 277009 86.9% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 5674 22581 277009 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 5621 22217 305635 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 26419 104420 1436484 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2200 143.59 939.02 _ 42.7% -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 2 66 458 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
آبان
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 68.74 767.27 5211.4 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 46 0.61 9.28 297.8 20.2% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 29.90 279.3 _ -
4 نصب انشعابات عدد 17000 1839 13745 172609 80.9% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2278 16969 274870 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 26000 7767 30348 284776 116.7% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 7767 30348 284776 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 7682 29899 313317 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 36105 140525 1472589 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2200 180.34 1119.36 _ 50.9% -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 6 72 464 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
آذر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 81.91 849.18 5293.3 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 46 0.16 9.44 298.0 20.5% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 29.90 279.3 _ -
4 نصب انشعابات عدد 17000 2118 15863 174727 93.3% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2684 19653 277554 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 26000 6402 36750 291178 141.3% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 6402 36750 291178 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 6106 36005 319423 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 28698 169224 1501288 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2200 208.58 1327.95 _ 60.4% -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 22 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 5 77 469 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
A+ A-