دی
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 54.10 860.11 4345.2 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 70 1.60 22.97 272.4 32.8% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 10600 1368 15886 152384 149.9% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1678 22449 249978 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 16000 5476 31483 248320 196.8% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 5476 31483 248320 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 5368 31720 277575 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 25230 149084 1304602 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2145 204.75 1562.14 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 20 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 0 54 303 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
بهمن
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 11.62 871.72 4356.8 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 70 1.66 24.63 274.0 35.2% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 10600 1613 17499 153997 165.1% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1978 24427 251956 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 16000 2952 34435 251272 215.2% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2952 34435 251272 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2795 34515 280370 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 13137 162221 1317739 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2145 201.67 1763.81 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 1 2 21 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 56 110 359 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
اسفند
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 87.03 958.76 4443.8 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 70 14.52 39.15 288.5 55.9% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 10600 4867 22366 158864 211.0% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 5944 30371 257900 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 16000 3156 37591 254428 234.9% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 3156 37591 254428 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 3048 37563 283418 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 14326 176546 1332064 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2145 182.72 1946.53 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 2 21 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 33 143 392 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
A+ A-