تیر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 95.28 300.59 3785.6 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 70 0.30 0.41 249.8 0.6% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 10600 1539 5689 142187 53.7% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1921 8976 236505 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 16000 1475 5837 222674 36.5% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1475 5837 222674 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1492 5987 251842 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 7012 28139 1183657 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب _ 137.53 617.77 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 19 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 0 6 255 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
مرداد
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 96.60 397.19 3882.2 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 70 0.90 1.31 250.7 1.9% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 10600 1471 7160 143658 67.5% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1881 10857 238386 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 16000 2294 8131 224968 50.8% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2294 8131 224968 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2342 8329 254184 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 11007 39146 1194664 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2145 133.35 751.11 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 1 1 20 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 46 52 301 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
شهریور
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 122.95 520.14 4005.2 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 70 6.82 8.13 257.5 11.6% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 10600 2263 9423 145921 88.9% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 3000 13857 241386 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 16000 2590 10725 227562 67.0% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2590 10725 227562 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2615 10944 256799 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 12291 51437 1206955 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2145 128.22 879.33 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 20 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره برداری‌شده 0 52 301 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
A+ A-