فروردین
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 33.169 33.17 3518.2 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.0 0 249.4 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.0 0 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1387 1387 137885 - -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2358 2358 229887 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 903 903 217740 - -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 903 903 217740 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 995 995 246810 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 4489 4489 1160007 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب _ 183.57 183.57 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 19 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 0 0 249 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
اردیبهشت
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 82.481 115.65 3600.7 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.0 0.00 249.4 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.0 0.00 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1626 3013 139511 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2764 5122 232651 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 1736 2639 219476 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1736 2639 219476 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1796 2751 248606 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 8441 12930 1168448 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب _ 155.84 339.41 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 19 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 6 6 255 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
خرداد
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 89.66 205.31 3690.4 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 70 0.11 0.11 249.5 0.2% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 10600 1137 4150 140648 39.2% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1933 7055 234584 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 16000 1723 4362 221199 27.3% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1723 4362 221199 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1744 4495 250350 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 8197 21127 1176645 _ -
10 گاز مصرفی میلیون متر مکعب _ 140.83 480.24 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 19 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 0 6 255 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
A+ A-