مهر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 97.61 617.75 4102.8 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 70 7.61 15.74 265.1 22.5% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 10600 1857 11280 147778 106.4% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2603 16460 243989 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 16000 3567 14292 231129 89.3% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 3567 14292 231129 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 3658 14602 260457 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 17193 68629 1224147 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2145 126.47 1005.81 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 20 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 0 52 301 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
آبان
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 97.81 715.55 4200.6 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 70 3.80 19.54 268.9 27.9% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 10600 1874 13154 149652 124.1% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2486 18946 246474 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 16000 5502 19794 236631 123.7% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 5502 19794 236631 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 5498 20100 265955 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 25841 94470 1249988 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2145 173.75 1179.56 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 20 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 0 52 301 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
آذر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 90.45 806.00 4291.1 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 70 1.83 21.37 270.8 30.5% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 10600 1364 14518 151016 137.0% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1826 20771 248300 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 16000 6213 26007 242844 162.5% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 6213 26007 242844 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 6252 26352 272207 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 29384 123854 1279372 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2145 177.82 1357.38 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 20 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 2 54 303 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
A+ A-