دی
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 45.856 462.975 3379.3 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 25 0.0 0.3 249.4 1.2% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.0 60.9 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 4300 2651 14300 134218 332.6% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 4507 24310 223653 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 5400 2187 19905 213890 368.6% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2187 19905 213890 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2088 19981 258087 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 9814 93911 1213008 _ -
10 گاز مصرفی میلیون متر‌مکعب _ 185.46 1511.95 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 17 تعداد کل شهرها: 24
12 روستاهای بهره‌برداری شده 0 29 208 تعداد کل روستاها: 1740
 
 
بهمن
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 39.926 502.90 3419.2 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 25 0.0 0.3 249.4 1.2% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.0 60.9 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 4300 1214 15514 135432 360.8% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2064 26374 225717 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 5400 1964 21869 215854 405.0% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1964 21869 215854 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1933 21914 260020 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 9085 102996 1222093 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب _ 181.37 1693.31 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 2 3 19 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 41 70 249 تعداد کل روستاها: 1733
 
 
اسفند
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 65.809 568.71 3485.1 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 25 0.0 0.3 249.4 1.2% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.0 60.9 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 4300 1066 16580 136498 385.6% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1812 28187 227529 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 5400 1857 23726 216837 439.4% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1857 23726 216837 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1772 23686 245855 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 8328 111324 1155518 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب _ 179.63 1872.94 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 3 19 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 0 70 249 تعداد کل روستاها: 1733
 
 
A+ A-