تیر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 57.366 105.555 3021.9 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 25 0.0 0.0 249.1 0.0% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.2 52.3 240.8 _ -
4 نصب انشعابات عدد 4300 1632 4413 124331 102.6% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2774 7502 206845 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 5400 1307 4402 198387 81.5% -
7 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1307 4402 198387 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1320 4434 242540 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 6204 20840 1139937 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب _ 123.13 580.45 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 17 تعداد کل شهرها: 24
12 روستاهای بهره‌برداری شده 1 18 197 تعداد کل روستاها: 1740
 
 
مرداد
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 53.639 159.194 3075.5 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 25 0.3 0.3 249.4 1.2% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 8.6 60.9 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 4300 1119 5532 125450 128.7% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1902 9404 208747 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 5400 1635 6037 200022 111.8% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1635 6037 200022 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1548 5982 244088 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 7276 28115 1147212 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب _ 131.17 711.62 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 17 تعداد کل شهرها: 24
12 روستاهای بهره‌برداری شده 9 27 206 تعداد کل روستاها: 1740
 
 
شهریور
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 65.649 224.843 3141.2 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 25 0.0 0.3 249.4 1.2% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.0 60.9 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 4300 1501 7033 126951 163.6% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2552 11956 211299 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 5400 1938 7975 201960 147.7% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1938 7975 201960 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2084 8066 246172 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 9795 37910 1157007 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب _ 115.42 827.04 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 17 تعداد کل شهرها: 24
12 روستاهای بهره‌برداری شده 2 29 208 تعداد کل روستاها: 1740
 
 
A+ A-