فروردین
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 3.025 3.025 2919.4 - -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر   0.0 0.0 249.1   -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر   0.0 0.0 188.5   -
4 نصب انشعابات عدد   503 503 120421   -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک   855 855 200198   -
6 پذیرش اشتراک مشترک   595 595 194580   -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد   595 595 194580   -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار   535 535 238641   -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر   2515 2515 1121612   -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب   164.10 164.10 _   -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 16 تعداد کل شهرها: 24
12 روستاهای بهره‌برداری شده 0 0 179 تعداد کل روستاها: 1740
 
 
خرداد
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 29.177 48.189 2964.5 - -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر   0.0 0.0 249.1   -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر   52.1 52.1 240.6   -
4 نصب انشعابات عدد   1164 2781 122699   -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک   1979 4728 204071   -
6 پذیرش اشتراک مشترک   1369 3095 197080   -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد   1369 3095 197080   -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار   1444 3114 241220   -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر   6787 14636 1133733   -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب   132.37 457.32 _   -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 1 1 17 تعداد کل شهرها: 24
12 روستاهای بهره‌برداری شده 10 17 196 تعداد کل روستاها: 1740
 
 
A+ A-