مهر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 18.742 243.585 3159.9 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 25 0.0 0.3 249.4 1.2% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.0 60.9 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 4300 420 7453 127371 173.3% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 714 12670 212013 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 5400 2826 10801 204786 200.0% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2826 10801 204786 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2983 11049 249155 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 14020 51930 1171027 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب _ 123.75 950.79 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 17 تعداد کل شهرها: 24
12 روستاهای بهره‌برداری شده 0 29 208 تعداد کل روستاها: 1740
 
 
آبان
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 131.932 375.517 3291.9 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 25 0.0 0.3 249.4 1.2% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.0 60.9 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 4300 2567 10020 129938 233.0% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 4364 17034 216377 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 5400 3408 14209 208194 263.1% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 3408 14209 208194 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 3379 14428 252534 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 15881 67812 1186909 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب _ 188.34 1139.13 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 17 تعداد کل شهرها: 24
12 روستاهای بهره‌برداری شده 0 29 208 تعداد کل روستاها: 1740
 
 
آذر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 41.602 417.119 3333.5 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 25 0.0 0.3 249.4 1.2% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.0 60.9 249.4 _ -
4 نصب انشعابات عدد 4300 1629 11649 131567 270.9% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 2769 19803 219146 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 5400 3509 17718 211703 328.1% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 3509 17718 211703 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 3465 17893 255999 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 16286 84097 1203194 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب _ 187.36 1326.49 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 17 تعداد کل شهرها: 24
12 روستاهای بهره‌برداری شده 0 29 208 تعداد کل روستاها: 1740
 
 
A+ A-