ردیف

نام فعالیت

واحد

برنامه سال

عملکرد

درصد پیشرفت

ملاحظات

ماه جاری

سال جاری

تا کنون

سالجاری

1

شبکه گذاری

کیلومتر

650

86.899

228.24

12394.75

28.7%

-

2

اجرای خطوط انتقال

کیلومتر

-

0

0.00

349.08

-

-

3

عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال

کیلومتر

-

0

0.00

348.60

-

-

4

نصب انشعابات

عدد

7000

790

3498

286451

35.0%

-

5

پذیرش اشتراک

مشترک

19150

1557

5350

589335

27.8%

-

6

تعداد مصرف کنندگان

مورد

-

1557

5350

589335

-

-

7

تعداد خانوار تحت پوشش

خانوار

-

1459

4981.00

600975

-

-

8

تعداد جمعیت تحت پوشش

نفر

-

4377

14943.00

1802925

-

-

11

گاز مصرفی

میلیون متر مکعب

3200

193.36

1039.06

_

31.5%

-

12

شهرهای بهره برداری شده

0

0.00

32

تعداد کل شهرها: 33

13

روستاهای بهره برداری شده

0

0.00

1480

تعداد کل روستاها: 1690

A+ A-